វេជ្ជបណ្ឌិត គង់ វុឌ្ឍី

ជំងឺកុមារ · មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបប្ផាទី៤

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសល្យសាស្ត្រទូទៅ និងប្រព័ន្ធប្រសាទកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

– បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសសល្យសាស្ត្រទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ។

– បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសសល្យសាស្ត្រប្រពន្ធ័ប្រសាទកុមារ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Claude Bernard, Lyon     ​​​​

​​​    ប្រទេសបារាំង។

– បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសសល្យសាស្ត្រកុមារ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Montpellier, ប្រទេសបារាំង។

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត