វេជ្ជ. ទ្រី លីធាង

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឆ្នាំ២០១៨៖ បញ្ជប់សញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគកុមារទូទៅ និងជំងឺឈាម

នៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

– ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន៖ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែករោគកុមារ និងជំងឺឈាមលេីរកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ។

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ