សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

Infant

សប្ដាហ៍ទី៧

គភ៌​ចាប់​ផ្ដើម​​​​ស៊ាំ​នឹង​ជីវិត​ក្នុង​ផ្ទៃ​

ពេល​នេះ​បេប៊ី​ចាប់​ផ្តើម​ស៊ាំ​នឹង​ជីវិត​ក្នុង​ផ្ទៃ​ម៉ាក់​ហើយ គេមាន​ទំហំ​ប៉ុន​ផ្លែ​ប្លូប៊ឺរី ​ប្រវែង​ប្រហែល ១,៣ សង់ទីម៉ែត្រ។

កម្ពស់ 1.3 cm