វេជ្ជបណ្ឌិត យ៉ានណែត ឧត្តមដាញ៉ែល

ជំងឺឆ្លង · បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាល ឧត្តមដាញ៉ែល

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

វេជ្ជ.ឯកទេសជំងឺឆ្លង

– បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញជំងឺឆ្លងនៅ Uinversité Paris-Saclay ប្រទេសបារាំង នៅឆ្នាំ២០២១

– បញ្ចប់ផ្នែកបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញអេពីដេមីសាស្ត្រ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ នៅឆ្នាំ២០២០

– បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត