ការឡើងទម្ងន់ស្ត្រីអំឡុងពពោះ

រង្វាស់សុខភាពមួយនេះអាចប្រើប្រាស់ក្នុងករណីស្ត្រីពពោះថាតើស្ថិតក្នុងចន្លោះណាមានសុខភាពល្អទាំងខ្លួនឯងនិងកូនក្នុងផ្ទៃ ផ្អែកទៅលើទម្ងន់មុនពេលដឹងខ្លួនមានផ្ទៃពោះ។

ត្រួតពិនិត្យដោយ
Oct 12, 2021
health-tool-icon

អ្នក​ពិនិត្យ​ឲ្យ​អ្នក​ណាដែរ?

ពពោះបានប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ហើយ?

28
advertisement iconផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
អានបន្ត