វេជ្ជបណ្ឌិត កុសល កណិការ

ជំងឺកុមារ · គ្លីនិកកុមារ MommyDoctor

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវិជ្ជារោគកុមារ

– សញ្ញាប័ត្រពីប្រទេសបារាំង

– មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកជំងឺកុមាររយៈពេល ១២ឆ្នាំ។

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ