វេជ្ជបណ្ឌិត គឹម សុចិត្រា

ឯកទេសសម្ភព និងរោគស្ត្រី · បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅ វេជ្ជបណ្ឌិត គឹម សុចិត្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឯកទេសផ្នែកសម្ភព រោគស្រី្ត និងអេកូសាស្រ្តផ្ទៃពោះ

– បទពិសោធន៍ធ្វើការផ្នែកសម្ភពនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ខេត្តសៀមរាប ៧ ឆ្នាំ

– បច្ចុប្បន្ន៖ បើកបន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅ វេជ្ជបណ្ឌិត គឹម សុចិត្រា

– ឆ្នាំ២០១៣៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យសាស្រ្តសុខាភិបាល

– ឆ្នាំ២០១៨៖ បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសរោគកុមារ