វេជ្ជបណ្ឌិត ឈួ អ៉ីសេង

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · គ្លីនិកកុមារ និងសម្ភព ឈួ អុីសេង

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

–  ឆ្នំា១៩៩៧ បញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ
– ឆ្នំា២០០៧ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ និង ICU លើកុមារនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

បទពិសោធន៍ការងារ
– ឆ្នាំ២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន ស្ថាបនិកនៃមន្ទីសម្រាកព្យាបាលកុមារ និង សម្ភព ឈួ អុីសេង
– ឆ្នាំ១៩៩៨ – ឆ្នាំ២០០០ គ្រូពេទ្យព្យាបាលផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះ
– ឆ្នាំ២០០០ – ឆ្នាំ២០១៦ អនុប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ