វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន កក្កដា

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · គ្លីនិកកុមារ និងទារកអង្គតាម៉ិញ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បញ្ជប់ការសិក្សាផ្នែក ឯកទេសរោគកុមារវិទ្យា នៃសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

– បន្តការសិក្សា ជំនាញផ្នែកទារក នៅទៅក្រុង Prague ប្រទេសឆេកូ

– មានបទពិសោធន៍ជាង 10ឆ្នាំជាមួយកុមារ និងទារកទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ