វេជ្ជបណ្ឌិត វណ្ណ ស្រីនា

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារខ្មែរឃីដ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

– បញ្ចប់វិញ្ញាប័ណ្ណបត្រឯកទេសរោគកុមារពីសកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី

បទពិសោធន៍ការងារ

– បទពិសោធន៍ផ្នែករោគកុមាររយះពេល 9ឆ្នាំ និងជាសហស្ថាបនិកនៃមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារខ្មែរឃីដ

 

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ