វេជ្ជបណ្ឌិត វ៉ា ម៉េង

ឯកទេសផ្លូវដង្ហើម និងសួត · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល អ៊ែរ ផ្លឹស (AIR Plus Clinic)

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០១៩៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្លូវដង្ហើម និងសួត ប្រទេសបារាំង Université de Rouen និង នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

– ឆ្នាំ២០២២៖ អនុប្រធានមណ្ឌលកូវីដ ១៩ នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

– ឆ្នាំ២០២៣៖ ជាប្រធានមណ្ឌលឯកទេសជំងឺសួតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ-សូវៀត

– បច្ចុប្បន្ន៖ Founder & CEO នៃមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល អ៊ែរ ផ្លឹស (AIR Plus Clinic)

– បទពិសោធន៏ជា វេជ្ជ. ឯកទេសផ្លូវដង្ហើម និងសួតរយៈពេល៧ឆ្នាំ