វេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន​

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · គ្លីនិកកុមារ សេង សាម៉ន

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

ប្រវត្ថិសិក្សា
– បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសុខភាពកុមារសកល (Global  Pediatrics Leadership) Harvard Medical School ឆ្នាំ ២០១៨
– បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសារធារណះ​​ Master of Scientist of Public Heath ​ (MSc.PH), នៅភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០០៨
– បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត​​ (MD) នៅភ្នំពេញ ​ឆ្នាំ​ ​២០០៦
– បរិញ្ញាបត្រគ្រូពេទ្យមធ្យម (MA) នៅភ្នំពេញ ឆ្នាំ ១៩៩៦

បទពិសោធន៏ការងារ
– ឆ្នាំ២០១៨-បច្ចុប្បន្ន៖ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសេង​សាម៉ន ខមីញូនីធី ឆាលឃែរ      និងបន្ទប់ប្រឹក្សាជំងឺកុមារ វេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន
– ឆ្នាំ២០១៩- បច្ចុប្បន្ន៖ សមាជិក បណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិក​ (AAP)
– ឆ្នាំ២០១៩- បច្ចុប្បន្ន៖ សមាជិក​ Vienna Vaccine Safety Initiative (ViVI)
– ឆ្នាំ២០១៨-​២០១៩៖ សមាជិក European Society of Clinical Microbiology  and Infectious Diseases (ESCMID)
– ​២០២០- បច្ចុប្បន្ន៖ អតីតប្រតិបត្តិការ ​និងប្រធានមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល        កុមារផ្កាឈូក ( Lotus Pediatric Clinic)
– ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨៖ អតីតទីប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់​និងវាយតម្លៃមុនផ្តល់ថវិកា    សម្រាប់ការលើកស្ទួយសមត្ថភាពស្ថាប័នសម្រាប់កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យ            សុខាភិបាល​​ថ្នាក់មន្ទីរពេទ្យ និងមន្ទីរសុខាភិបាល ក្រុង ខេត្ត (Ex-Post          Verification Assessor-H-EQIP/ GFA Consulting Group GmbH )
– ឆ្នាំ​២០១១-២០១៨៖ អតីតវេជ្ជបណ្ឌិតរោគកុមារនៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តស្ថានទូត នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម (Embassy Medical          Center/HOPE)​
– ឆ្នាំ២០១០-២០១១៖ អតីតទីប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ សំរាប់ការលើកស្ទួយ                  សមត្ថភាព ស្ថាប័នសម្រាប់កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលលើកទី២​ នៅ          អង្គការឃែ (Advisor Planning and Operation Management with                  CARE’s, ICB-HSSP2)
– ឆ្នាំ២០០៨-២០១០៖ អតីតអ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺឆ្លងនៃកម្មវិធីជំងឺគ្រុនក្តៅជាមួយ ក្រុមគ្រូពេទ្យទាហ៊ានជើងទឹកអាមេរិក (Epidemiologist​​ with                          U.S.NAMRU2)
– ឆ្នាំ២០០៦-​២០០៨៖ អតីតវេជ្ជបណ្ឌិត​នៅផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យ                ព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម (Sihanouk Hospital Center of HOPE /ID)
– ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០៦៖ អតីតគ្រូពេទ្យ-ផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ              ព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម (Sihanouk Hospital Center of HOPE)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ