វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស សូរ ធឿន

ជំងឺស្បែក និងកែសម្ផស្សបែបវិជ្ជាសាស្រ្ត · គ្លីនិកស្គីនមេឌិក

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឯកទេសជំងឺស្បែក និងកែសម្ផស្សបែបវិជ្ជាសាស្រ្តនៅគ្លីនិកស្គីនមេឌិក
– បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺស្បែក និងកែសម្ផស្សពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
– បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំងឺស្បែក និងកែសម្ផស្សពីប្រទេសបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់
– មានបទពិសោធន៍ជាង៧ឆ្នាំ

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ