ទឹង សុគន្ធមាលា

ឯកទេសសម្ភព និងរោគស្ត្រី · មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពមេម័រ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ភព និង រោគស្ត្រី នៃមន្ទីពហុព្យាបាល និង សម្ភពមេម័រ
– បំរើការជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅមន្ទីរសំរាកព្យាបាល និង សម្ភព សុខៈ
– បញ្ចប់ការសិក្សា នៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលថ្នាក់ឯកទេស ឆ្នាំ២០១២
– បញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់ក្រោយឯកទេស ផ្នែកសម្ភព និង រោគស្ត្រី និង អេកូសាស្ត្រទារកក្នុងផ្ទៃនៅ សកលវិទ្យាល័យ Droit et Médicine, Lille , ប្រទេសបារាំង ឆ្នាំ២០១៣