វេជ្ជ. ស៊ុន ពិសិដ្ឋ

ជំងឺទូទៅ · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ស៊ុន ពិសិដ្ឋ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន ៖ វេជ្ជ.ឯកទេសជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ស៊ុន ពិសិដ្ឋ និងជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ស៊ុន ពិសិដ្ឋ
បទពិសោធន៏ធ្វើការផ្នែកជំងឺទូទៅ​០៨ ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០១៦ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ(IU)
– ឆ្នាំ២០១៨ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញទូទៅ

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ