វេជ្ជ. ឯកទេស រម្យ មុន្នី

ជំងឺមហារីក · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុបន្ន៖ វេជ្ជ.ឯកទេសជំងឺមហារីកព្យាបាលដោយថ្នាំគីមី និងកាំរស្មីនៅគ្លីនិកមហារីកចក្រា  បទពិសោធន៏ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺមហារីកជិត១០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០២១ ៖ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកព្យាបាលដោយកាំរស្មីនៅ ICANS (Strasbourg, ប្រទេសបារាំង)
– ឆ្នាំ២០១៩៖ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

– ឆ្នាំ២០១៥៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ