វេជ្ជ. ឯកទេស សំ លីតេង

ជំងឺមហារីក និងឈាម · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ វេជ្ជ.ឯកទេសជំងឺមហារីកនិងឈាមនៅគ្លីនិកមហារីកចក្រា
បទពិសោធន៏ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងឈាមជិត១០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០២០៖ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកនិងឈាមនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា )
– ឆ្នាំ២០១៦៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេស កម្ពុជា )

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ