វេជ្ជ.ឯកទេស កាង សុន្នរិន

ជំងឺមហារីក · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ វេជ្ជ.ឯកទេសជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត និងគ្លីនិកមហារីកចក្រា
បទពិសោធន៏ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺមហារីកជិត១០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០២២៖ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់វេជ្ជ. ឯកទេសជំងឺមហារីក នៅសាកលវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
– ឆ្នាំ២០២០៖ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកនៅ Aix Marseille (ប្រទេសបារាំង)
– ឆ្នាំ២០១៨៖ វេជ្ជ. ឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
– ឆ្នាំ២០១៨៖ សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)
– ឆ្នាំ២០១៤៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ