ឱសថការី គឹម កាណែល

ឱសថ · ឱសថស្ថាន សម្បត្តិផល

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

សញ្ញាបត្រ ឱសថការី ជំនាន់ទី ២ សកល​វិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ ​ទទួល​បន្ទុក​បច្ចេកទេស នៃ​ ឱសថស្ថានសម្បត្តិផល។

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ