គណនា BMI

BMI (Body Mass Index) ជាសន្ទស្សន៍កំណត់ថាតើ កម្ពស់ប៉ុនណា គួរមានទម្ងន់ប៉ុនណា ទើបសុខភាពល្អ
ដើម្បីគណនា BMI សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម
 
Body height is required!
Body weight is required!

អ្វីទៅជា BMI?

BMI (Body Mass Index) ជាសន្ទស្សន៍ស្ដង់ដារកំណត់សុខភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតទម្ងន់របស់យើង ថាតើយើងមានគីឡូធម្មតា មិនគ្រប់គីឡូ លើសគីឡូ ឬធាត់។

 

អត្ថបទគួរអាន