គណនា BMI

BMI (Body Mass Index) ជាសន្ទស្សន៍កំណត់ថាតើ កម្ពស់ប៉ុនណា គួរមានទម្ងន់ប៉ុនណា ទើបសុខភាពល្អ
ដើម្បីគណនា BMI សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម
 
Please enter your height in cm Please enter your height value between 10 and 300 cm
Please enter your weight in kg Please enter your weight value between 1 and 1000 kg

អ្វីទៅជា BMI?

BMI (Body Mass Index) ជាសន្ទស្សន៍ស្ដង់ដារកំណត់សុខភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតទម្ងន់របស់យើង ថាតើយើងមានគីឡូធម្មតា មិនគ្រប់គីឡូ លើសគីឡូ ឬធាត់។

 

អត្ថបទគួរអាន