យ៉ានណែត​ នីគែល

លោក យ៉ានណែត បណ្ឌិតដានីគែល និស្សិតទន្តសាស្រ្ដឆ្នាំទី ៧ និងកំពុងចូលរួមជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល រាប់បញ្ចូលទាំង Hello គ្រូពេទ្យ ក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែអត្ថបទវេជ្ជសាស្ត្រល្អៗ និងគួរឲ្យទុកចិត្ត ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។

អំពីអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ អ្នកបកប្រែ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ
កំពុងដំណើរការ...