វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស តឹក លីវណ្ណារ៉ា

ជំងឺកុមារ · មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបប្ផាទី៤

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស តឹក លីវណ្ណារ៉ា ប្រធានផ្នែកសាលដេ និង ជាប្រធានគ្លីនិក នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

– ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែករោគកុមារនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ២០១១

– បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសរោគកុមារនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ២០១០

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ