សាស្រ្តាចារ្យ ជាន សុផល

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ប្រធានផ្នែកជំងឺលោហិតសាស្រ្តកុមារ មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
– គ្រូពេទ្យកុមារផ្នែករោគកុមារនៃមន្ទីពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ
– បញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ឯកទេសជំងឺទូទៅ និងរោគកុមារ
– សញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្ររោគកុមារ ឯកទេសជំងឺឈាមកុមារមកពីសកលវិទ្យាល័យ AFSA ប្រទេសបារាំង
– សញ្ញាបត្រជំនាញក្រោមឯកទេសផ្នែកជំងឺឈាមកុមារ ពីមហាវិទ្យល័យវជ្ជសាស្រ្ត Pitié Salpêtrière ពីប្រទេសបារាំង
– បន្តការសិក្សាក្រោយការគ្រប់គ្រងជំងឺកុមារនៅទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Hemophilia អន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាកក ប្រទេសថៃ

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត