គណនា BMR

ដឹង BMR របស់​អ្នក តាមវិធី​គណនា​នេះ
health-tool-icon

ឧបករណ៍នេះផ្អែកលើសមីការ Harris Benedict ប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍នេះមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលទេ។ សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ដើម្បីធ្វើការព្យាបាល បើសិនមានការសង្ស័យណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទាក់ទងនឹងការញុំាអាហារ លទ្ធផល BMI របស់លោកអ្នកមិនសុក្រឹតទេ។ សូមធ្វើការពិគ្រោះបន្ថែមជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ។

ad iconផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ