វេជ្ជ. ហុង លីដា

ជំងឺសើស្បែក · ពេទ្យសើស្បែក អាដាម៉ា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បទពិសោធន៏ធ្វើការផ្នែកសើស្បែក 12ឆ្នាំ

– ឯកទេសជំងឺសើស្បែកទូទៅ សើស្បែកមនុស្សចាស់ និងសើស្បែកកុមារ នៅពេទ្យសើស្បែក អាដាម៉ា

– 2018 សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺសើស្បែក ព្យាបាលដោយឡេសឺរ Botox និងfiller (ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ)

– 2015 វិញ្ញាបនបត្រ ផ្នែកជំងឺសើស្បែក កាមរោគនិងឡេសឺរស្បែក ពីមន្ទីរពេទ្យជាតិផ្នែកសើស្បែក (ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម)

– 2014 បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ