វេជ្ជ. ថេង យូដាលីន

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឯកទេសជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម
– ប្រធានផ្នែកជំងឺទូទៅ ក៤ និង ក៦នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
– សញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
– សញ្ញាបត្រឯកទេសជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាមប្រទេសបារាំង

– មានបទពិសោធន៍ធ្វើការរយៈពេល ១០ ឆ្នាំជាង

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត