សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

Infant

សប្ដាហ៍ទី៤

ការ​ផ្សាំខ្លួន​របស់​អាំប៊្រីយ៉ុង

គភ៌​ក្នុង​ផ្ទៃ​អាយុ​បាន ​​ សប្តាហ៍​មាន​ទំហំ​តូច​មែន​ទែន គឺ​ប៉ុន​គ្រាប់ល្ង ឬ​ប្រវែង​​ ០,១ សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ ហើយ​​​នឹង​រីក​លូត​លាស់​ឥត​ឈប់​ឈរ​នៅ​សប្តាហ៍​បន្ត​បន្ទាប់​ទៅ​មុខ​ទៀត។

កម្ពស់ 0.1 cm - ទម្ងន់ 0 kg