សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៤

អាអូនមានទំងន់០,៦គីឡូក្រាម និង មានប្រវែង ៣២,២សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំហំប្រហែលផ្លែពោត

កម្ពស់ 32.2 cm - ទម្ងន់ 0.67 kg