លោក ហឿ សេធុល

ប្រឹក្សាខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត · សាលាអប់រំពិសេស KCPS

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

អ្នកឯកទេសពិគ្រោះយោបល់ និងអប់រំផ្លូវចិត្តនៅសាលាអប់រំពិសេស KCPS
– ជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សា និងអ្នកចិត្តសាស្រ្តកម្ពុជា និងជាស្ថាបនិកសេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងអប់រំផ្លូវចិត្ត (KCPS)
– បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle ប្រទេសហ្វីលីពីន
– បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
– មានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត អប់រំប្រឹក្សាជាមួយមាតាបិតាកុមារមានបញ្ហា ការត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃផ្នែកផ្លូវចិត្ត និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ