វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុន សុជាតិ

ជំងឺក្រពេញបញ្ចេញក្នុង · មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាន់ខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាង ១០ ឆ្នាំ និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (IU) ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និងបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ នៅទីក្រុង ឆេនណៃ ប្រទេសឥណ្ឌា។

 

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ