វេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ាវុឌ្ឍ សោភារចនា

សម្ភពនិងរោគស្រ្តី · មន្ទីរសម្ភព រ៉ូស

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ជាប្រធានបច្ចេកទេសគ្លីនិក នៅមន្ទីរសម្ភព រ៉ូស Clinical Director at Rose Maternity Clinic

– សញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភព និងរោគស្រី្ត, សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល, ប្រទេសកម្ពុជា

– សញ្ញាបត្រឯកទេសសម្ភព និងរោគស្រ្តី, សាកលវិទ្យាល័យ CAEN, ប្រទេសបារាំង

– សញ្ញាបត្រឯកទេសវិបត្តិអស់រដូវ, សាកលវិទ្យាល័យ Paris Descartes, មន្ទីរពេទ្យ Port Royal, ប្រទេសបារាំង

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត