សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

Infant

សប្ដាហ៍ទី២១

អាអូនមានទំងំជាមធ្យម០,៣៧គីឡូក្រាម និង ប្រវែ២៧សង់ទីម៉ែត្រ អាចមានទំហំ ប៉ុនមើមការ៉ុត ឬធំជាងបន្ដិច

កម្ពស់ 27 cm - ទម្ងន់ 0.37 kg