សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៨

មកទល់ពេលនេះ អាអូនមានប្រវែង ៣៧,៦ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំងន់ ១,២ គីឡូក្រាម មានទំហំប៉ុនផ្លែទាបបារាំង​

កម្ពស់ 37.6 cm - ទម្ងន់ 1.2 kg