សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៩

មកទល់ពេលនេះ អាអូនមានប្រវែង ៣៩,៣ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំងន់ ១,៤ គីឡូក្រាម មានទំហំប៉ុន បាត់ធ័រណាត់

កម្ពស់ 39.3 cm - ទម្ងន់ 1.4 kg