សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៣

ក្នុងខណៈអំឡុងពេលនេះ អាអូនមានទំហំប៉ុនផ្លែម្នាស់ ហើយមានទំងន់ជាមធ្យម១,៩គីឡូក្រាម និង ប្រវែង ៤៤,១ សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 44.1 cm - ទម្ងន់ 1.9 kg