សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៨

ពេល​នេះ​បេប៊ី​មាន​ប្រវែង​ជា​មធ្យម ៤៥ សង់ទីម៉ែត្រ​ ហើយ​មាន​ទម្ងន់​ប្រហែល ៣,១ គីឡូក្រាម

កម្ពស់ 45 cm - ទម្ងន់ 3.1 kg