សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៩

អាអូន​មាន​ទំហំ​ប្រហែលផ្លែ​ឪឡឹក ​ទម្ងន់​ប្រមាណ​ជា ៣,៤ គីឡូក្រាម និងប្រវែង ​៤៩ សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 49 cm - ទម្ងន់ 3.4 kg