សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

Infant

សប្ដាហ៍ទី១០

ការ​ពិនិត្យ​សុខភាពលើកទី៣

​នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍​ទី​ ១០ ​នេះ អាអូន​កាន់​តែ​ធំ​ហើយ មាន​ទម្ងន់​ប្រហែល ០,០០៤ គីឡូក្រាម និង​មាន​ប្រវែង ៣ សង់ទីម៉ែត្រ ឯ​សរីរាង្គ​វិញ​មាន​អស់​ហើយ តែ​មិន​ទាន់​លូត​លាស់​ពេញ​លេញ​នោះ​ទេ។

កម្ពស់ 3 cm - ទម្ងន់ 0.004 kg