សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

Infant

សប្ដាហ៍ទី១១

ទំហំ​ទារក​នៅ​តូចមែនទែន

សប្តាហ៍​​​ទី​​​ ១១ នេះ គភ៌​​​​​​​​​មាន​​​ទំហំ​​​ប្រហែល​​​ទៅ​​​នឹង​​​ផ្លែ​​​ល្វា កម្ពស់ប្រមាណ​​​ជា​​​ ៣ សង់ទីម៉ែត្រ។

កម្ពស់ 3 cm - ទម្ងន់ 0.007 kg