សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣០

មកទល់ពេលនេះ អាអូនមានប្រវែង ៤០,៥ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំងន់ជាមធ្យម ១,៥ គីឡូក្រាម មានទំហំប៉ុន ស្ពៃក្ដោប ឬអាចធំជាងនេះបន្ដិច

កម្ពស់ 40.5 cm - ទម្ងន់ 1.5 kg