ការពត់ធ្មេញ

ការពត់​​ធ្មេញ​ - ក្នុង​ផ្នែក​នេះ ​បងប្អូន​អាច​ស្វែងយល់​ពី​ការថែទាំ​មាត់​​​​ធ្មេញ ​​ការការពារ​ និង​ការ​ព្យាបាល ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​ពត់​ធ្មេញ

ចំណេះដឹងទូទៅ

ការពត់ធ្មេញ

ការពត់ធ្មេញឱ្យត្រង់ដើម្បីឱ្យធ្មេញស្អាតកំពុងទទួលការពេញនិយមក្នុងចំណោមស្រទាប់យុវវ័យ និង​មនុស្សពេញវ័យ។ ដូច្នេះហើយទើបមានចម្ងល់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការពត់ធ្មេញ ជាពិសេស​អ្នក​ដែល​មានបំណងចង់​ពត់​ធ្មេញ។ តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងតែងតែចង់ដឹងពីការពត់ធ្មេញ? ទន្តបណ្ឌិតឯកទេស ជុំ ម៉ូនី ពិនិត្យ និងព្យាបាលមាត់ធ្មេញ​នៅមន្ទីរព្យាបាល​មាត់ធ្មេញ​អេឡេហ្គង់​បាន​បកស្រាយពី​សំណួរទាំង​ ៥ ដែលត្រូវបាន​សួរញឹកញាប់​ទាក់ទង​នឹងព័ត៌មាន​ពីការ​ពត់​ធ្មេញ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ១. ក្រោយពេលដោះឧបករណ៍ពត់ធ្មេញហើយ ធ្មេញយើងនឹងត្រង់រហូតឬយ៉ាងណា? បន្ទាប់ពីដោះឧបករណ៍ពត់ធ្មេញហើយ ធ្មេញយើងនឹងនៅត្រង់ជួរជារៀងរហូត​ដរាបណា​យើងនៅ​ប្រើ​ឧបករណ៍ទប់ធ្មេញ (Retainer)។ មានន័យថា យើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ទប់ធ្មេញ​ហ្នឹង​រហូត​ដើម្បី​ទប់​ធ្មេញកុំឱ្យរត់ទៅរកភាព​ដើមវិញ បើមិនដូច្នោះទេ ធ្មេញ​យើង​អាច​រត់ទៅរកភាពដើមវិញយ៉ាង​ហោចណាស់ ១០%-២០%។ ២. ការពត់ធ្មេញត្រូវការពេលប៉ុន្មាន? ចំពោះការពត់ធ្មេញជាទូទៅត្រូវការពេលពី ១៦ ទៅ ២៤ ខែទៅតាមស្ថានភាព​​ធ្មេញ​ ហើយ​ចែក​ចេញ​ជា ៣ ដំណាក់កាលគឺ៖ ដំណាក់កាលទី ១៖ ត្រូវការពេលប្រហែលពី ៤ ទៅ ៦ ខែ ដំណាក់កាលទី ២៖ ត្រូវការពេលពី ៦ ទៅ ៨ ខែ ដំណាក់កាលទី ៣៖ ត្រូវការពេលប្រហែលពី ៤ ទៅ ៦ ខែ ៣. ក្រោយពេលពត់ធ្មេញហើយ ទម្រង់មុខយើងអាចប្តូរប្រែ​ប្រួល?  ពេលខ្លះក្រោយពីពត់ធ្មេញហើយ ទម្រង់មុខរបស់យើងក៏អាចផ្លាស់ប្តូរខ្លះដែរ។ ឧទាហរណ៍ បើងាំ​ធ្មេញ ឬឆ្អឹងថ្គាមរបស់យើងដុះខុសប្រក្រតី […]