៦-៩ ខែ
៦-៩ ខែ, ទារកលូតលាស់ឆ្នាំដំបូង, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុ ២៨ សប្តាហ៍៖ ចង់​ដឹងទេ សំណព្វចិត្តរបស់កូនពេលនេះជាអ្វី?
ដើម្បី​ដឹង​ថា​របស់​ក្មេង​លេង​មួយ​ណា​ដែល​កូន​ចូល​ចិត្ត​ យើង​អាច​សាក​យក​
អានបន្ថែម
៦-៩ ខែ, ទារកលូតលាស់ឆ្នាំដំបូង, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុ ២៩ សប្តាហ៍៖ កាន់តែប្លែក អាអូនចេះ១-២មុខបន្ថែមទៀតបាត់
និយាយ​លាក់បាំង​អី​បើ​ចំ​កូន​រពឹស​ខ្លាំង​ច្បាស់​ជា​វិល​មុខ​មិន​ខាន។
អានបន្ថែម