ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ -​ “Hello គ្រូពេទ្យ” នឹងផ្សាយ​រាល់​ដំណឹង ​សកម្មភាព គន្លឹះ​ជាប្រយោជន៍​ជុំវិញ សុខភាព និង​ការ​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​អ្នក ឲ្យកាន់តែប្រសើរ។