សុខភាពមនុស្សចាស់

សុខភាពមនុស្សចាស់ – ចាស់ៗ​ក្នុង​ផ្ទះ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ ព្រោះ​តួនាទី​យើង​ម្នាក់ៗ ​គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម៉េច​​ជួយ​ពួក​គាត់​ឲ្យមានសុខភាពល្អបំផុត។