សុខភាពផ្លូវភេទ

សុខភាពផ្លូវភេទ – ភាព​សុខស្រួល​ខាង​ជីវិត​ផ្លូវ​ភេទ ក៏​ជា​កត្តា​សំខាន់​ដែរ យើង​ព្យាយាម​ផ្ដល់​ជា​គំនិត គន្លឹះ និង​ដំណោះស្រាយ​ក្នុង​មាតិកានេះ។